Gói thầu: Bảo hiểm – Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp

5
Quý II/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 4.564.264 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp