Gói thầu: Công trình xây lắp lưới điện Phục vụ tưới tiêu huyện CưM’gar – tổng thể và chi tiết dự án ACP

Gói thầu: Công trình xây lắp lưới điện Phục vụ tưới tiêu huyện CưM’gar – Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP

XD01
Q IV
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 96.969 (USD)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EC
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP