Gói thầu: Tư vấn trong nước Hợp phần A – tổng thể và chi tiết dự án ACP

Gói thầu: Tư vấn trong nước Hợp phần A – Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP

TV 03
Q III
54 tháng
Giá gói thầu:
 • 16.800 (USD)
 • IDA
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Theo thời gian
  Thông báo mời thầu
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP