Gói thầu: Tư vấn trong nước Hợp phần C – tổng thể và chi tiết dự án ACP

Gói thầu: Tư vấn trong nước Hợp phần C – Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP

TV05
Q III
54 tháng
Giá gói thầu:
 • 37.800 (USD)
 • IDA
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Theo thời gian
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP