Gói thầu: Giám sát xây dựng C1 – tổng thể và chi tiết dự án ACP

Gói thầu: Giám sát xây dựng C1 – Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP

TV 08
Q III
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 20.000 (USD)
 • IDA
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP