Gói thầu: Hỗ trợ Chi cục BVTV tỉnh – tổng thể và chi tiết dự án ACP

Gói thầu: Hỗ trợ Chi cục BVTV tỉnh – Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP

HH 02
Q III
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 10.000 (VND)
 • IDA
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP