Gói thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La – Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Gói thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

04
Sau khi công trình hoàn thành 15 ngày
Quy định trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 84.299.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La