Gói thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La – Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Gói thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

05
Sau khi hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu 15 ngày
Quy định trong hồ sơ yêu cầu chào hàng
Giá gói thầu:
 • 79.687.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La