Gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A

Gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A

2009-09-02
Tháng 6/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 28.441.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A