Gói thầu: Gói thầu số 7:Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD – Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A

Gói thầu: Gói thầu số 7:Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD – Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A

2009-09-07
Quý III năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 69.295.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A