Gói thầu: Đầu tư hệ thống báo cháy, báo trộm của Đoàn Tiếp viên – Đầu tư trang thiết bị lẻ cùa Đoàn Tiếp Viên năm 2009

Gói thầu: Đầu tư hệ thống báo cháy, báo trộm của Đoàn Tiếp viên – Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư trang thiết bị lẻ cùa Đoàn Tiếp Viên năm 2009

Gói thầu số 3
Qúy II – IV năm 2009
50 ngày
Giá gói thầu:
 • 300.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư trang thiết bị lẻ cùa Đoàn Tiếp Viên năm 2009