Gói thầu: Thiết bị 20 phòng học – dự án Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Thiết bị 20 phòng học – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

02
năm 2010
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 472.600.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang