Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – dự án Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

04
6-7/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 17.300.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang