Gói thầu: Thiết bị huyết học truyền máu, sinh hóa – mua sắm hàng hóa thuộc Tiểu Dự án Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Hậu Giang, năm 2009

Gói thầu: Thiết bị huyết học truyền máu, sinh hóa – Kế hoạch đấu thầu: mua sắm hàng hóa thuộc Tiểu Dự án Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Hậu Giang, năm 2009

NCB3/08-TP.B
tháng 6-7 năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 31680 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: mua sắm hàng hóa thuộc Tiểu Dự án Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Hậu Giang, năm 2009