Gói thầu: Kiểm toán – Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

09
Quí III/2011
02 tháng
Giá gói thầu:
  • 118.888.429 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Tư vấn
Theo tỷ lệ phần trăm

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu ” Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung