Gói thầu: Xây lắp – Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

12
Quý III/2010
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 22.516.241.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu ” Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung