Gói thầu: Bảo hiểm công trình Đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải – Công trình đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

Gói thầu: Bảo hiểm công trình Đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải – Kế hoạch đấu thầu: Công trình đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

06
Trong quý II, III năm 2009
Từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng cộng thêm thời gian bảo hành công trình
Price of parcel
 • 10.020.723 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải