Gói thầu: Mua sắm máy tính trạm – từ năm 2009 đến 2011

Gói thầu: Mua sắm máy tính trạm – Kế hoạch đấu thầu từ năm 2009 đến 2011

Gói thầu số 15
Năm 2010
1 tháng
Price of parcel
 • 4504270000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu từ năm 2009 đến 2011