Gói thầu số 3: Tư vấn đấu thầu xây dựng + thiết bị – Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm

Gói thầu số 3: Tư vấn đấu thầu xây dựng + thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm

2009-10-03
Quý II năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 7.887.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm