Gói thầu số 5: Chi phí quản lý dự án – Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm

Gói thầu số 5: Chi phí quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm

2009-10-05
Quý II năm 2009
Theo tiến độ thi công
Price of parcel
 • 49.989.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Tự thực hiện
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm