Gói thầu số 8: Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD – Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm

Gói thầu số 8: Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD – Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm

2009-10-08
Quý II năm 2009
Theo tiến độ thi công
Price of parcel
 • 10.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm