Gói thầu: Đo đạc khảo sát địa hình – Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng

Gói thầu: Đo đạc khảo sát địa hình – Kế hoạch đấu thầu: Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng

02
Quí I/2009
20 ngày
Price of parcel
 • 12.673.038 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự Án ” Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng”