Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp + thiết bị – Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp + thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng

10
Quý IV/2009
03 tháng
Price of parcel
 • 66.225.756 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự Án ” Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng”