Gói thầu: Phần xây lắp – Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng

Gói thầu: Phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng

12
Quí IV/2009
14 tháng
Price of parcel
 • 26.589.026.924 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * sotuyen
  Hai túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự Án ” Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng”