Gói thầu: Cung cấp thiết bị và bảo dưỡng cụm các công trình thuỷ điện nhỏ Mường Tè – Kế hoạch đầu thầu dự án cải tạo sửa chữa 4 trạm thuỷ điện nhỏ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Gói thầu: Cung cấp thiết bị và bảo dưỡng cụm các công trình thuỷ điện nhỏ Mường Tè – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án cải tạo sửa chữa 4 trạm thuỷ điện nhỏ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

CR3680VN/WC/RARE1.3
Tháng 6/2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.218.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh,
  WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án cải tạo sửa chữa 4 trạm thuỷ điện nhỏ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu