Gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất – Khảo sát, lập dự án đầu tư tiểu dự án Nâng cấp đường giao thông Xuân Thạnh – Hóc Răm

Gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất – Kế hoạch đấu thầu: Khảo sát, lập dự án đầu tư tiểu dự án Nâng cấp đường giao thông Xuân Thạnh – Hóc Răm

Gói thầu số 2
Quý III năm 2009
Theo thời gian khảo sát địa hình, địa chất
Giá gói thầu:
 • 18.708.000 (VND)
 • ADB,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Khảo sát, lập dự án đầu tư tiểu dự án Nâng cấp đường giao thông Xuân Thạnh – Hóc Răm