Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình – Khảo sát, lập dự án đầu tư tiểu dự án Nâng cấp đường giao thông Xuân Thạnh – Hóc Răm

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Khảo sát, lập dự án đầu tư tiểu dự án Nâng cấp đường giao thông Xuân Thạnh – Hóc Răm

Gói thầu số 3
Quý III năm 2009
60 ngày
Price of parcel
 • 271.800.000 (VND)
 • ADB,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp
  View invite bids announce


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Khảo sát, lập dự án đầu tư tiểu dự án Nâng cấp đường giao thông Xuân Thạnh – Hóc Răm