Gói thầu: Xây dựng đoạn Ngòi Phát – A Mu Sung – Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)

Gói thầu: Xây dựng đoạn Ngòi Phát – A Mu Sung – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)

05
Quí 2, quí 3 năm 2009
480 ngày
Giá gói thầu:
 • 132446800000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)