Gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1B (CP1B): Thi công xây dựng cầu Đò Lèn, đường hai đầu cầu và các công trình liên quan gồm: cầu vượt nam cầu Đò Lèn, các đường ngang, cống hộp thuộc phạm vi đường hai đầu cầu

Gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1B (CP1B): Thi công xây dựng cầu Đò Lèn, đường hai đầu cầu và các công trình liên quan gồm: cầu vượt nam cầu Đò Lèn, các đường ngang, cống hộp thuộc phạm vi đường hai đầu cầu

2
Quý IV/2009 – Quý I/2010
27 tháng
Giá gói thầu:
 • 221.645.000.000 (VND)
 • JBIC,
  Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu CP1 điều chỉnh