Gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1C (CP1C):Thi công xây dựng 8 cầu (Cửa Rào, Thanh Luyện, Lộc Yên, Tân Đức, Khe Nét, Đò Vàng, Minh Lệ, Ngân Sơn)

Gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1C (CP1C):Thi công xây dựng 8 cầu (Cửa Rào, Thanh Luyện, Lộc Yên, Tân Đức, Khe Nét, Đò Vàng, Minh Lệ, Ngân Sơn), đường hai đầu cầu và các công trình liên quan

3
Quý III/2009 – Quý IV/2009
30 tháng
Giá gói thầu:
 • 469.238.000.000 (VND)
 • JBIC,
  Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu CP1 điều chỉnh