Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5

Gói thầu số 7
Năm 2009
Năm 2009
Giá gói thầu:
 • 30.032.277 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5