Gói thầu: Quản lý dự án – Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5

Gói thầu: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5

Gói thầu số 11
Năm 2009 – 2010
Năm 2009 – 2010
Giá gói thầu:
 • 215.121.738 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5