Gói thầu: Xây lắp chính, phòng cháy chữa cháy và thử tĩnh tải cọc – Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5

Gói thầu: Xây lắp chính, phòng cháy chữa cháy và thử tĩnh tải cọc – Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5

Gói thầu số 12
Năm 2009
Năm 2009 – 2010
Giá gói thầu:
 • 9.789.432.214 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5