Gói thầu: Quản lý dự án – Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang

Gói thầu: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang

3
Quý II/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 21.088.788 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang