Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Điều chỉnh Kế họach đấu thầu – Dự án TWR/TSN

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh Kế họach đấu thầu – Dự án TWR/TSN

Gói thầu số 10a
6/2009-9/2009
9/2009-5/2011
Giá gói thầu:
 • 1.509.452.035 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh Kế họach đấu thầu – Dự án TWR/TSN