Gói thầu: XD Cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, cấp thoát nước ngoài nhà – Trung tâm VHTT khu vực Nam Ban

Gói thầu: XD Cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, cấp thoát nước ngoài nhà – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm VHTT khu vực Nam Ban

03
Quý I – 2010
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.203.200.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm VHTT khu vực Nam Ban