Gói thầu: Mô hình trồng thâm canh cây Bưởi tại xã Tam Trà huyện Núi thành

Gói thầu: Mô hình trồng thâm canh cây Bưởi tại xã Tam Trà huyện Núi thành – Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam

16
tháng 06-07/2009
từ tháng 08/2009-tháng 12/2011
Giá gói thầu:
  • 152570000 (VND)
ADB + Ngân sách NN
* Chào hàng cạnh tranh
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Mua sắm hàng hóa
Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam