Gói thầu: Mô hình trồng thâm canh cây Bưởi tại xã Quế Trung huyện Nông Sơn

Gói thầu: Mô hình trồng thâm canh cây Bưởi tại xã Quế Trung huyện Nông Sơn – Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam

17
tháng 06-07/2009
từ tháng 8/2009-tháng 12/2011
Giá gói thầu:
 • 152570000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam