Gói thầu: Mô hình chăn nuôi ngan địa phương an toàn dịch bệnh tại xã Đắc Pre huyện Nam Giang

Gói thầu: Mô hình chăn nuôi ngan địa phương an toàn dịch bệnh tại xã Đắc Pre huyện Nam Giang – Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam

23
tháng 06-07/2008
từ tháng 07/2009 -tháng 01/2010
Giá gói thầu:
 • 60528000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam