Gói thầu: Mô hình chăn nuôi heo Móng Cái sinh sản tại xã Phước Hoà huyện Phước Sơn –

Gói thầu: Mô hình chăn nuôi heo Móng Cái sinh sản tại xã Phước Hoà huyện Phước Sơn – Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam

25
tháng 06-07/2009
từ tháng 07/2009 -tháng 01/2011
Giá gói thầu:
 • 132413000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam