Gói thầu: Mô hình chăn nuôi Bò cái sinh sản tại xã Bình Định Nam huyện Thăng Bình

Gói thầu: Mô hình chăn nuôi Bò cái sinh sản tại xã Bình Định Nam huyện Thăng Bình – Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam

31
tháng 06-07/2009
từ tháng 07/2009-tháng 01/2011
Giá gói thầu:
 • 159994000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam