Gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng

Gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng

04
Quý III năm 2009
Theo hồ sơ mời thầu
Giá gói thầu:
 • 860.800.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai giai đoạn
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu