Gói thầu: Kiểm toán công trình

Gói thầu: Kiểm toán công trình

05
Quý III năm 2010
Quý III năm 2010
Giá gói thầu:
 • 162.800.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu