Gói thầu: Xây dựng các tuyến ống nâng cao nâng lực mạng đường ống cũ

Gói thầu: Xây dựng các tuyến ống nâng cao nâng lực mạng đường ống cũ. Kế hoạch đấu thầu: Đợt 5.

XL06
Thang 7 va thang 8 nam 2009
150 ngay duong lich
Giá gói thầu:
 • 5.463.549.776 (VND)
 • Viện trợ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Ke hoach dau thau (dot 5)