Gói thầu: Xây lắp công trình – Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu

Gói thầu: Xây lắp công trình – Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu

08
Quý III năm 2009
Quy định cụ thể trong HSMT
Giá gói thầu:
 • 55.289.150.985 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu