Gói thầu số 2: Mua sắm đồ dùng lớp học, học phẩm học sinh và đồ dùng dạy học cho chương trình chuẩn bị tiếng Việt

Gói thầu số 2: Mua sắm đồ dùng lớp học, học phẩm học sinh và đồ dùng dạy học cho chương trình chuẩn bị tiếng Việt

Gói thầu số 2
Qúy 3/2009
15 ngày
Giá gói thầu:
  • 146.008.500 (VND)
Viện trợ
* Chào hàng cạnh tranh
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* EPC
* Mua sắm hàng hóa
Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm đồ dùng lớp học, học phẩm học sinh và đồ dùng dạy học cho chương trình chuẩn bị tiếng Việt