Gói thầu: Sửa chữa, nâng cấp công trình Kè chống lũ Bản Ngoa (Hạng mục: kè bờ phải, đoạn nối từ cầu treo Bản Ngoa, phường Pú Trạng đến tràn xả thừa thủy điện Nà Lè, từ cọc H1- cọc H38), thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Gói thầu: Sửa chữa, nâng cấp công trình Kè chống lũ Bản Ngoa (Hạng mục: kè bờ phải, đoạn nối từ cầu treo Bản Ngoa, phường Pú Trạng đến tràn xả thừa thủy điện Nà Lè, từ cọc H1- cọc H38), thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

TL58-2273-VIE
Quý II + Quý III năm 2009
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.218.864.834 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án Kè chống lũ Bản Ngoa, Kè chống lũ Nghĩa Phúc, Hồ Nông trường, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái