Gói thầu: Kiểm toán công trình kè chống lũ Bản Ngoa, Kè chống lũ Nghĩa Phúc và hồ Nông Trường thị Nghĩa Lộ

Gói thầu: Kiểm toán công trình kè chống lũ Bản Ngoa, Kè chống lũ Nghĩa Phúc và hồ Nông Trường thị Nghĩa Lộ – Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án Kè chống lũ Nghĩa Phúc, Hồ Nông trường, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

KT18-2273-VIE
Năm 2010
Theo quy định hiện hành
Giá gói thầu:
 • 89.497.396 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án Kè chống lũ Bản Ngoa, Kè chống lũ Nghĩa Phúc, Hồ Nông trường, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái