Gói thầu số 3: Hồ chứa nước Tân Hưng – Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú

Gói thầu số 3: Hồ chứa nước Tân Hưng – Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú

03
Năm 2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 17.063.440.720 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú