Gói thầu: Lập TKKT-TC-DT hồ Tân Hưng – Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú

Gói thầu: Lập TKKT-TC-DT hồ Tân Hưng – Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú

13
Năm 2009
1,5 tháng
Giá gói thầu:
 • 696.066.518 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú